тел.: 064 850 227 | odz4_pl@abv.bg

Дни на отворените врати в Детска градина „Първи юни“, 19.04. – 28.04.2016 г.


април 18, 2016 1:02 pm, в категория : от

Уважаеми родители,
Имате възможност да наблюдавате открити практики в групите и да научите повече за специфичния начин, по който се образоват малките деца в детската градина. Заповядайте!

19.04.2016г. /вторник/, 9.10 – 9.30 часа
Първа група „Пчелици“, Нина Дакова, старши учител
Образователно направление „Игрова култура“, „Природен свят“, „Български език и литература“/
Тема: „ Когато играем заедно“
Образователни задачи:
1. Прилагане на формирани умения за включване на децата в игри с емоционално-подражателно отразяване с цел разширяване представите им за явления и обекти от природната среда.
2. Обогатяване активния речник на детето с думи, характеризиращи явления, обекти и процеси в природата през пролетта.
3. Диференциация и правилно артикулиране по подражание на звуковете – л, р, ш, ж, в думи.

20.04.2016г./сряда/, 9.30 – 10.00 часа
Първа група „Пчелици“, Биляна Горанова, младши учител
Образователно направление „Социален свят“, Ядро: „Общуване с околните и самоутвърждаване“
Тема: „Заедно в детската градина“
Цел: Приобщаване на детето към начини на положително емоционално реагиране при взаимодействие в групата.
Образователни задачи:
1. Конкретизиране на поведенчески прояви за начини на общуване в групата.
2. Детето да реагира емоционално на проявите на предпочитаните от него връстници.

20.04.2016 /сряда/, 9.15 – 9.40 часа
Първа А група, „Приятели“, Валя Петкова, старши учител
Образователно направление: „Социален свят“; Ядро: “Здравословна и социална среда“
Цел: Формиране на представи за пътната среда, за участниците в уличното движение и правилата за безопасно поведение на улицата
Тема „На улицата“,
Образователни задачи:
1. Обогатяване представите на децата за правилата за безопасно поведение на улицата;
2. Затвърдяване на представите за „пешеходна пътека“, „светофар“, „пешеходец“;
3. Формиране на навици за безопасно поведение на улицата

26.04.2014 /сряда/,10.00 – 10.30 часа
Първа А група, „Приятели“, Дида Тодорова, старши учител
Тема: „ Малки спортисти”
Образователно направление: „Физическа култура“; „Природен свят“;
Ядро: „Естествено приложна двигателна дейност“; „Физическа дееспособност“; „Животински свят“;
Цел: Развиване на физическите качества и изработване на умения за съзнателно управление на собствените движения.
Образователни задачи:
1. Усъвършенстване на овладени естествено-приложни движения в променливи условия.
2. Усъвършенстване на динамичната равновесна устойчивост.
3. Развиване на умения за класификация по вид и място на обитаване на обекти от животинския свят.

22.04.2016 /петък/, 9.15 – 9.40 часа
Втора група, Красимира Самарджиева, старши учител
Образователно направление: „Социален свят“,
Ядро: „Общуване с околните и самоутвърждаване“
Цел: Детето да взаимодейства с другите и преживява социално-нравствените контакти
Тема „Ние сме добри и весели“
Образователни задачи:
1. Формиране на представи и умения за позитивно общуване и възпитаване на емоционална отзивчивост ;
2. Развитие на комуникативните умения;
3. Формиране на навици за културно общуване и спазване на речевия етикет

27.04.2016 /четвъртък/
9.10 – 9.40 часа
Втора група, Иваничка Кралева, старши учител
Направления: „Социален свят“, Ядро: „Общуване с околните и самоутвърждаване“
Тема „Кой съм аз?“
Образователни задачи:
1. Осъзнаване на себе си, собствените си потребности, преживявания и постъпки;
2. Създаване на елементарни представи за права и задължения;

26.04.2016 г. /вторник/, , 9.20 – 9.50 часа
Подготвителна група/петгодишни/, Даринка Василева, старши учител
Образователно направление: „Български език и литература“
Ядра: „Свързана реч“, „Звукова култура“, „Граматически правилна реч“
Цел: Да решава комуникативни ситуации и да осъзнава знаковото кодиране на думата.
Тема „Приятели с думите“
Образователни задачи:
1. Съставя изречения и брои думите в тях;
2. Открива звук в дума и прави звуков модел;
3. Съгласува думите по род и число.

19.04.2016 г., 9.30– 10.00 ч,
Подготвителна група/петгодишни/,, Елица Тупова, младши учител
Образователно направление: „Математика“, Ядро: „Геометрични фигури и форми“
Цел: Развитие на умение за сравняване и групиране на обекти въз основа на различни признаци, връзки, отношения
Ядро: „Геометрични фигури и форми“
Тема: „Приятели с геометричните фигури“
1. Затвърдяване и обобщаване на представи за геометричните фигури: кръг,квадрат,триъгълник и правоъгълник;
2. Разпознаване на геометрични форми на предмети и обекти от заобикалящата действителност;
3. Моделиране на образи на предмети и обекти от геометрични фигури.

21.04.2016 /четвъртък/, 9.30 – 10.00 часа
Подготвителна група/шестгодишни/, Пламена Андреева, старши учител
Образователно направление: „Математика“;
Ядра: „Количествени отношения“, „Пространствени отношения“, „Времеви отношения“, „Измерване“
Цел: Изясняване, уточняване и разширяване на математическите представи
Тема „Приказна математика“ /по приказката “Красавицата и звяра“/
Образователни задачи:
1. Ориентиране в пространство изобразено на картина(лабиринт);
2. Количествено броене и отбелязване на количество с цифра;
3. Ориентиране във времеви еталони;
4. Откриване на геометрични фигури в по-сложно пространствено разположение
27.04.2016 /понеделник/
9.50 – 10.30 часа
Подготвителна група/шестгодишни/, Снежана Стоева, старши учител
Образователно направление: „Български език и литература“, Ядра: „Подготовка за четене и писане“, „Звукова култура“, „Граматически правилна реч“
Тема „Да поиграем със звукове и думи“
Образователни задачи:
1. Диференциране на гласни звукове в думи, съдържащи ги в различни позиции, „Къде стоят гласните звукове“
2. Звуков анализ но три-, четири- и петзвукови думи;
3. Затвърдяване представата за звуково-буквени отношения.
Методи и похвати: разговор, беседа; инсценировка,

от: Александра ИванчеваАко желаете може да добавите коментар.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *